Примери за годишни и тематски планирања по хемија за 9 одделение. Преземете ги од линковите подолу.

Хемија за 9 одделение

ХЕМ 9 Годишно глобално планирање по хемија за 9 одделение

ХЕМ 9.1.1. Тематско планирање – Структура на атомот и периоден систем на елементите

ХЕМ 9.1.2. Тематско планирање – Валентност и формули

ХЕМ 9.1.3. Тематско планирање – Брзина на реакциите

ХЕМ 9.2.4 Тематско планирање – Образување јонска врска и израмнување хемиски равенки

ХЕМ 9.2.5 Тематско палнирање – Низа на реактивност на металите

ХЕМ 9.2.6 Тематско планирање – Добивање соли

ХЕМ 9.2.7 Тематско планирање – Егзотермни и ендотермни реакции

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here