Home ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Дневни подготовки по хемија за 8 одд.

Дневни подготовки по хемија за 8 одд.

295
0

Примери за дневни подготовки по хемија за 8 одделение. Преземете ги од линковите подолу.

Тема 8.1: Агрегатни состојби на материјата

ХЕМ 8-I.1.1 Својства на агрегатните состојби на материјата ИКТ 1

ХЕМ 8-I.1.2 Промени на агрегатната состојба ИКТ 2

ХЕМ 8-I.2.1 Гасен притисок

ХЕМ 8-I.2.2 Дифузија ИКТ 3

ХЕМ 8-I.3.1 Утврдување на материјата за агрегатни состојби на материјата

 

Тема 8.2: Метали и неметали

ХЕМ 8-I.3.2 Секојдневни материјали и нивните својства ИКТ 4

ХЕМ 8-I.4.1 Споредување материјали (1) ИКТ 5

ХЕМ 8-I.4.1 Работен лист 1

ХЕМ 8-I.4.1 Работен лист 2

ХЕМ 8-I.4.1 Работен лист 3

ХЕМ 8-I.4.2 Споредување материјали (2)

ХЕМ 8-I.5.1 Материјали, нивните својства и примена ИКТ 6

ХЕМ 8-I.5.2 Метали и неметали во периодниот систем ИКТ 7

ХЕМ 8-I.6.1 Проверка дали е метал или неметал ИКТ 8

ХЕМ 8-I.6.2 Час за утврдување на материјата

ХЕМ 8-I.7.1 Дали сите метали се исти

ХЕМ 8-I.7.2 Метали и легури

ХЕМ 8-I.8.1 Метали и легури

ХЕМ 8-I.8.2 Утврдување на темата

 

Тема 8.3. Прости супстанци, соединенија и смеси

ХЕМ 8-I.9.1 Елементи и атоми

ХЕМ 8-I.9.2 Хемиски симболи

ХЕМ 8-I.10.1 Потсетување на хемиски симболи

ХЕМ 8-I.10.2 Имиња и симболи на хемиските елементи

ХЕМ 8-I.11.1 Што е соединение

ХЕМ8-I.11.1 Работен лист – градба на прости супстанци, соединенија и смеси

ХЕМ 8-I.11.2 Идентификување на елементи во соединенија ИКТ 12

ХЕМ 8-I.12.1 Час за утврдување на материјата

ХЕМ 8-I.12.2 Проста супстанца или соединение ИКТ13

ХЕМ 8-I.13.1 Разградување на соединенија на прости супстанци ИКТ14

ХЕМ 8-I.13.2 Претставување на соединенијата со помош на формули

ХЕМ 8-I.13.2 Претставување на соединенијата со помош на формули – ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ХЕМ 8-I.14.1 Елементи, соединенија и смеси – ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ХЕМ 8-I.14.1 Работен лист – Прости супстанци, соединенија и смеси

ХЕМ 8-I.14.1 Прости супстанци, соединенија и смеси

ХЕМ 8-I.14.2 Испитување на реакцијата на железо и сулфур ИКТ 15

ХЕМ 8-I.15.1 Разделување смеси

ХЕМ 8-I.15.2 Идентификување на прости супстанци, соединенија и смеси

ХЕМ 8-I.15.2 Работен лист – Луда смеса

ХЕМ 8-I.16.1 Час за утврдување на материјата

ХЕМ 8-I.16.2 Час за утврдување на материјата

 

Teмa 8.4 Хемиски реакции

ХЕМ 8-II.1.1 Физичка промена или хемиска реакција

ХЕМ 8-II.1.2 Знаци на хемиска промена ИКТ17

ХЕМ 8-II.2.2 Закон за запазување на масата ИКТ19

ХЕМ 8-II.3.1 Добивање оксиди ИКТ20

ХЕМ 8-II.3.2 Кислородот како реактант

ХЕМ 8-II.4.1 Реакции со вода ИКТ21

ХЕМ 8-II.4.2 Добивање хидроксиди ИКТ22

ХЕМ 8-II.5.1 Час за утврдување на материјата

ХЕМ 8-II.5.2 Добивање хлориди ИКТ23

ХЕМ 8-II.6.1 Добивање сулфати ИКТ24

ХЕМ 8-II.6.2 Реакции на карбонати

ХЕМ 8-II.7.1 Што и овозможува на тортата да нарасне

ХЕМ 8-II.7.2 Киселини и опасности

ХЕМ 8-II.8.1 Употреба на индикатори

ХЕМ 8-II.8.2 Изработка на сопствени индикатори

ХЕМ 8-II.9.1 Тестирање на вашите индикатори

ХЕМ 8-II.9.2 Универзален индикатор и pH скала

ХЕМ 8-II.10.1 Користење Универзален индикатор

ХЕМ 8-II.10.2 Час за утврдување на материјата

ХЕМ 8-II.11.1 Реакции на неутрализација

ХЕМ 8-II.11.2 Колку е ефективен лекот за лошо варење

ХЕМ 8-II.12.1 Тестирање на лекови за лошо варење

ХЕМ 8-II.12.2 Проблеми со својствата на киселините

ХЕМ 8-II.13.1 Употреба на киселини и бази

ХЕМ 8-II.13.2 Час за утврдување на материјата

ХЕМ 8-II.14.1 Истражување на процесот на ’рѓосување ИКТ26

ХЕМ 8-II.14.2 Спречување на ’рѓосувањето

ХЕМ 8-II.15.1 Истражување на корозијата

ХЕМ 8-II.15.2 Час за утврдување на материјата

ХЕМ 8-II.16.1 Час за утврдување на материјата

 

Тема 2Б: 8.5 Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија

Тема 5  – Картички – Алкани

ХЕМ 8-II.16.2 Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија

ХЕМ 8-II.17.1 Именување на алканите ИКТ 27

ХЕМ 8-II.17.2 Хомологни низи

ХЕМ 8-II.18.1 Фосилни горива Еко 1

ХЕМ 8-II.18.2 Алтернативни горива ИКТ 28

ХЕМ 8-II.19.1 Евалуација на примената на горивото

ХЕМ 8-II.19.2 Час за утврдување на материјата

ХЕМ 8-II.20.1 Час за утврдување на материјата

ХЕМ 8-II.20.2 Час за утврдување на материјата

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here