Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар),

Собирање на еднакви групи – вовед во множење,

Собирање на еднакви групи – вовед во множење,

Собирање на еднакви групи- вовед во множење,

Собирање и одземање на едноцифрен со двоцифрен број без премин,

Собирање на броеви,

Собирање на бројна оска,

Поголем за… помал за …,

Одземање на бројна оска до 20,

Броење со прескокнување по 5,

Направи 9,

Парни и непарни броеви,

Броење по 2,5 и 10 до 100,

Групирање на предмети по 2, 5 и 10 до 100,

Банкноти и монети,

2д и 3д геометриски форми,

2д геометриски форми,

Геометриски форми,

Групирање на предмети- текстуални,

Групирање на предмети,

Групирање на предмети,

Групирање на предмети,

Броење со прескокнување,

Броење со прескокнување,

Броење редови и колони, множење,

Правење групи,

Број и решавање проблеми,

Проверка на одземање со собирање,

Проверка на одземање со собирање,

Собирање со компензација,

Множење,

Собирање и одземање,

Собирање до 20,

Редослед на решавање на бројни изрази,

Собирање до 20,

Одземање до 20,

За еден поголем, за еден помал,

Множење со 10,

Множење со 9,

Множење со 8,

Множење со 7,

Множење со 6,

Множење со 5,

Множење со 4,

Собирање на бројна оска до 100,

Парни и непрани броеви,

Дропки,

Знакот еднакво

Знакот еднакво,

Трицифрени броеви,

Трицифрени броеви,

Собирање, множење и одземање,

Множење со 5,

Множење со 4,

Множење со 3,

Множење со 2,

Координати- местоположба,

Трицифрени броеви,

Трицифрени броеви,

Собирање и одземање,

Решавање проблеми,

Решавање проблеми,

Решавање проблеми,

Одземање со премин,

Одземање без премин,

Магични квадрати,

Собирање на три едноцифрени броеви,

Одземање на бројна оска,

Мерење на должина,

Бројна оска,

Одредување непознат број при одземање,

Составување равенства со одземање,

Собирање и одземање со цели десетки,

За еден помалку- за еден повеќе,

Равенства со одземање,

Собирање едноцифрени броеви,

Собирање и одземање,

Удвојување на броеви,

Поголемо помало,

Мерење должина,

Таблица множење со 5, 6 и 7,

Множење модел на еднакви групи,

Множење модел полиња,

Множење вежби,

Множење вежби

Таблица за множење со 2, 3 и 4,

Статистички податоци,

Колку е часот,

Должина и висина,

Симетрија,

Координати,

Полигони,

Задачи за вежбање,

Делење двоцифрени броеви,

Множење во колони,

Таблица за множење со 8,9 и 10,

Одземање со позајмување

Собирање троцифрени броеви со премин,

Одземање троцифрени броеви,

Собирање во колони,

Собирање до полна стотка,

Релации,

Графичко претставување податоци,

Читање податоци од табела,

Разложување на броеви на десетки и единици,

Собирање броеви со премин,

Собирање на броеви без премин,

Решавање проблеми,

Броеви до 20,

Собирање и одземање до 20,

Собирање и одземање до 20- интерактивно,

Разложување на двоцифрени броеви,

Инверзни операции +-,

Инверзни операции – интерактивно,

Групирање на десетки,

Двоцифрени броеви до 100,

Двоцифрени броеви до 80,

Двоцифрени броеви до 50,

Половини на броеви,

Парови броеви кои прават 100,

Бројот 100,

Удвојување на броеви,

Дополнување до цела десетка,

Разложување на броеви на десетки и единици,

Разложување на броеви на десетки и единици,

Разложување на броеви на десетки и единици,

Споредување на броеви до 100,

Пикадо – множење,

Модел површина множење,

Модел површина- множење,

Пикадо – множење,

Модел осмосмерка множење,

Модел на бројна оска множење,

Модел на еднакви групи множење,

Стратегија коцки- множење,

Стратегија полиња- множење – 20 работни листови,

Собирање со чисти десетки,

Собирање на чисти десетки,

Собирање без премин,

Собирање на три собироци без премин,

Собирање двоцифрени броеви

Собирање до 100,

Собирање двоцифрени броеви без премин,

Собирање двоцифрени и едноцифрени броеви,

Собирање со полна десетка,

Парови броеви 20,

Парови броеви 20,

Парови броеви 10,

Работен лист броење со прескокнување,

Работен лист за агли бр.1,

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here