Евидентни листови од IV до VI одделение (editable pdf, облик на формулар)

Различни триаголници

Различни триаголници

Различни триаголници

Собирање на децимални броеви – со подредување во колони 

Собирање на децимални броеви-  метод на месни вредности и групирање 

Собирање на децимални броеви-  метод на месни вредности и групирање 

Одземање на децимални броеви – со помош на бројна оска

Одземање на децимални броеви- одземање по делови 

Наставен лист: Множење и делење

Собирање со броење во групи

Собирање со броење во групи

Одземање со броење во групи

Множење и делење – текстуални задачи

Множење и делење- текстуални задачи

Делење со остаток – текстуални задачи

Делење со остаток

Неправилни дропки

Еднаквост помеѓу децимален број и правилна дропка

Еднаквост помеѓу децимален број и правилна дропка

Еднаквост помеѓу децимален број и правилна дропка

Делови од целото- текстуални задачи

Претставување на дропки на бројна оска

Претставување на дропки на бројна оска

Претставување на дропки на бројна оска

Претставување на дропки на бројна оска

Мешани броеви

Еквивалентни дропки

Број и решавање проблеми- бројни низи

Еквивалентни дропки

Еквивалентни дропки

Еквивалентни дропки

Броеви до 1 000 000 проверка на знаењето

Бројни низи

Множење со 10, 100 и 1000 1

Множење со 10, 100 и 1000 2

Множење со 10, 100 и 1000 3

Множење со 10, 100 и 1000 4

Множење со 10 и со 100

Парови децимални броеви кои прават 1

Парови децимални броеви кои прават 1

Парови децимални броеви кои прават 1

Парови децимални броеви кои прават 1

Парови децимални броеви кои прават 1

Заокружување на децимални броеви 1

Заокружување на децимални броеви 2

Заокружување на децимални броеви 3

Заокружување на децимални броеви 4

Децимални броеви – десетинки, стотинки

Децимални броеви – десетинки, сторинки 1

Децимални броеви – десетинки, стотинки 2

Децимални броеви – десетинки, стотинки 3

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here