Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар)

Собирање по делови

Собирање на повеќе од два броја

Собирање на повеќе од два броја

Броење по 10

За два помалку

За два помалку

За два повеќе

За два повеќе

Равенства со собирање и одземање

Равенства со собирање и одземање

Задачи со собирање и одземање

Задачи со собирање и одземање

Проверка на одземањето преку собирање

Проверка на одземањето преку собирање

Проверка на одземањето преку собирање

Проверка на одземањето преку собирање

Уште колку недостасува …

Уште колку недостасува …

Уште колку недостасува …

Уште колку недостасува …

Одземање со 1- броиме наназад

Собирање со броење нанапред

Собирање со броење нанапред

Собирање со броење нанапред

Собирање со броење нанапред

Парни и непарни броеви до 20

Парни и непарни броеви до 20

Парни и непарни броеви до 20

Броење нанапред по два

Половина од парен број предмети

Половина од парен број предмети

Парови

Направи 8

Направи 7 – вовед во собирање

Направи 6 – вовед во собирање

Направи 6

Направи 10

Броење и запишување броеви до 20

Направи 10

Направи 10

Повеќе или помалку за еден 

Повеќе или помалку за еден

Собирање до 10

Броење до 10

Повеќе-помалку 2

Повеќе-помалку 1

Броење и запишување на броеви 2

Броење и запишување на броеви 1

Броење и запишување броеви

Собирање на броеви до 10

Броење до 10- вежби

Одземање до 10

Собирање

Подолго, пократко

Поголемо, помало

Повеќе помалку

Повеќе, помалку, исто

Кој сум по ред?

Броење

Собирање и одземање

Собирање

Знакот еднакво

3Д геометриски форми

Парови броеви 8

Собирање до 10

Собирање до 10

Еднакви групи

Еден повеќе, еден помалку

Предходник и следбеник

Собирање до 10 со помош на бројна оска

Собирање до 5

Одземање до 10 со помош на бројна оска

Удвојување

Повеќе пари – помалку пари

Кој има повеќе пари

Како ќе платиме

Собирање едноцифрени броеви

Знакот еднакво

Поголемо, помало или еднакво

Парови броеви кои го прават бројот 6

Едноцифрени броеви

Формирање разлики

Формирање разлики

СОбирање на бројна оска на едноцифрени броеви

Собирање до 10

Одземање на бројна оска

Релација …е еднакво на…

Релација … е поголемо од …

Релација …е помало од …

Множества

Собирање на бројна оска

Парови

Парни и непарни броеви

Запишување цифри и броеви

Предходник – следбеник

Удвојување на броеви робот

Удвојување на броеви буба мара

Релации

Собирање на бројна оска

Парови броеви 5

Парови броеви 6

Парови броеви 7

Парови броеви 8

Парови броеви 9

Парови броеви 10

Собирање до 20

Собирање на бројна оска до 10

Собирање до 10

Собирање до 20

Собирање до 10

Собирање до 20

Собирање до 10

Собирање до 20

Собирање до 20

Собирање на три собироци до 20

Собирање на три собироци до 20

Броиме од 0 до 9

Одземање до 10

Собирање до 10

Пишување броеви од 0 до 9 рл1

Пишување броеви од 0 до 9 рл2

Ајде да одземаме до бројот 10 рл1

Собирање на инсекти

Одземање до 10 интерактивен работен лист

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here