Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар),

Симетрија,

Препознавање геометриски тела,

Препознавање геометриски тела,

Ѕидови, рабови и темиња,

Мрежа на коцка,

Мрежа на коцка,

Делови на геометриски тела,

Препознавање на геометриски тела,

Истражување на геометриски фигури,

Препознавање на прав агол во 2Д форми,

Многуаголник,

Многуаголник,

Проверка на знаењето ТЕМА Број и решавање проблеми,

Множење со 10,

Удвојување на броеви,

Преполовување на броеви,

Преполовување и удвојување на броеви- текстуални задачи,

Проверка на одземањето со собирање,

Проверка на собирањето со одземање,

Проверка на тема: Број и решавање на проблеми,

Комутативно својство на полни десетки и стотки,

Собирање и одземање до 1000 – предизвик,

Собирање и одземање до 1000 ,

Собирање на неколку мали броеви,

Собирање на неколку мали броеви,

Собирање на неколку мали броеви,

Собирање и одземање на двоцифрени и трицифрени броеви со полни десетки,

Собирање и одземање на двоцифрени и трицифрени броеви со полни десетки,

Собирање и одземање на броеви до 100 деливи со 5,

Собирање и одземање со цели стотки до 1000,

Собирање трицифрени броеви со разложување,

Броење до 1000 повторување,

Броење до 1000,

Бројни низи 1,

Бројни низи,

Броеви до 1000- повторување,

Броеви до 1000- повторување,

Бројна оска,

Предходник, следбеник,

Подредување на броеви,

Поголемо, помало или еднакво,

Месна вредност на цифрите во броевите до 1000 -2,

Месна вредност на цифрите во броевите до 1000 -1,

Месна вредност на цифрите во броевите до 1000,

Ротација,

Транслација,

Рефлексивна симетрија,

Троцифрени броеви,

Троцифрени броеви до 200,

Разложување и споредување на  броеви,

Дропки,

Кој агол недостасува (Триаголници),

Собирање и одземање рл.1,

Претворање на единици мерки за маса рл.1,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here