Евидентни листови од IV до VI одделение (editable pdf, облик на формулар)

Проценување на должина,

Мерење на должина,

Единици мерки,

Читање на зафатнина на течност,

Читање на вредности од вага,

Решавање проблеми,

Споредување на броеви,

Содржатели на броеви деливи со 5, 10 и 100 до 1000

Единици мерки 2 тест,

Единици мерки тест,

Мерење и запишување резултати од мерење

Мерење и запишување резултати од мерење

Множење едноцифрени броеви

Собирање со групирање до полна десетка

Собирање со групирање до полна десетка

Собирање, одземање, множење и делење

Претворање единици мерки за должина

Множење и делење со 10

Површина и периметар на правоаголник рл1

Претворање на дропки во децимални броеви рл1

Површина на триаголник рл1

Преполови ги бројките рл1

Единици мерки за должина работен лист бр.1

Единици мерки за должина работен лист бр.2

Единици мерки за должина работен лист бр.3

Единици мерки за маса работен лист бр.1

Единици мерки за маса работен лист бр.2

Единици мерки за зафатнина на течност работен лист бр.1

Единици мерки за зафатнина на течност работен лист бр.2

Единици мерки мешани работен лист бр.1

Единици мерки мешани работен лист бр.2

Eдиници мерки мешани работен лист бр.3

Единици мерки мешани работен лист бр.4

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here