Wednesday, November 21, 2018
Home За Наставници

За Наставници

За Наставници

Педагошка евиденција - НОВИ евидентни листови и преведници Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување I - III одделение) Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување I - III одделение) - ИБ програма Евидентен лист за успехот...
Преземи од тука: ОЦЕНУВАЊЕ ПО НИВОА

Мерење Агли

Мерење Агли  
Преземи од тука: Техники на учење - ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Преземи од тука: mesni-vrednosti-na-decimalen-broj
Преземи од тука: drzavni-simboli-na-rm
Преземи од тука: decimali-desettini-i-stotini
Претворање неправилна дропка во мешан број: Преземи од тука: dropki_vo_decimalni_broevi
Преземи од тука : Делење со групирање или разложување - 5 odd