Wednesday, November 21, 2018
Игри со таблица множење http://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html http://www.mathplayground.com/ASB_SpaceRaceMultiplication.html http://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html http://www.mathplayground.com/ASB_Swimming_Otters.html http://www.mathplayground.com/ASB_TugTeamMultiplication.html http://www.mathplayground.com/puzzle_pics_multiplication.html  
Кликни тука: Интерактивна Табла  
ИГРА – ПРОЦЕНУВАЊЕ И МЕРЕЊЕ АГЛИ
Игра со проценти - Helicopter Rescue
КЛИКНИ тука: Игра со проценти
ИГРАЈ тука: Игра со читање на календар
ИГРАЈ тука: Сортирање на 3D форми - Игра со Венов Дијаграм