Home Информатика

Информатика

Апликации

Планирања и подготовки по математика за I година гимназија

ТЕМА 1: Математичка логика и множества 1. Запознавање со програмата 2. Поим за исказ. Негација 3. Конјукција. Дисјункција 4. Импликација. Еквиваленција 5. Исказни формули 6. Аксиоми и теореми 7. Докази на...

Мерење Агли

Новости