Апликации

Работни листови за четврто одделение

Евидентни листови од IV до VI одделение (editable pdf, облик на формулар) Проценување на должина, Мерење на должина, Единици мерки, Читање на зафатнина на течност, Читање на вредности од...

Новости