Wednesday, November 21, 2018
Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Ракописна А Ракописна Б Ракописна В Ракописна Г Ракописна Д Ракописна Ѓ Ракописна Е Ракописна Ж Ракописна З Ракописна Ѕ Ракописна И Ракописна Ј Ракописна К Ракописна Л Ракописна Љ Ракописна М Ракописна Н Ракописна Њ Ракописна О Ракописна П Ракописна Р Ракописна С Ракописна Т Ракописна Ќ Ракописна У Ракописна Ф Ракописна...
Сума на внатрешни агли на триаголник - интерактивно Површина на триаголник - интерактивно Опишана кружница на триаголник - интерактивно Впишана кружница во триаголник - интерактивно * Со десеното копче од глувчето означи било кое теме, држи го притиснато и влечи по желба.
izvorce-logo

Броеви

Пишување броеви Пишување броеви разни Бројот 0 Бројот 1 Бројот 2 Бројот 3 Бројот 4 Бројот 5 Бројот 6 Бројот 7 Бројот 8 Бројот 9
Шара, Цик-цак, Ридови, Прави линии, Полжавче, Планини, Кругови, Квадрати, Инсекти, Виулуца, Виулица ,2 Бранови, Летот на ,авионот Чешел, Тикви, Сирена, Риби, Риби, Пчеличка, Полжави, Ќерамиди, Бисери, Фати ја рипката, Мравка, Молив, Листови, Листови, Килимче, Есен, Горе, долу, лево, десно Триаголници, Панделки, Јадички, Коси линии, Жабји скокови, Чадори, Цик цак, Трка, Трка, Полукругови, Полжавот Марко, Печурки, Овчичката Дона, Надолу, надесно, нагоре Месечинки, Мачорот Сале, Лижавчиња, Летот на пчелката, Лалиња, Кругчиња, Коси линии, Коси линии, Кенгурот Бошко, Замок, Дожд, Глувчето Мице, Бранови, Коси прави и заоблени линии, Графомоторика бранови големи, Графомоторика мали и големи, Графомоторика бранови мали, Графомоторика полукругови големи, Графомоторика полукругови мали...
Евидентни листови од IV до VI одделение (editable pdf, облик на формулар) Различни триаголници Различни триаголници Различни триаголници Собирање на децимални броеви – со подредување во колони  Собирање на децимални броеви-  метод на месни вредности и групирање  Собирање на децимални броеви-  метод на месни вредности...
Евидентни листови од IV до VI одделение (editable pdf, облик на формулар) Проценување на должина, Мерење на должина, Единици мерки, Читање на зафатнина на течност, Читање на вредности од вага, Решавање проблеми, Споредување на броеви, Содржатели на броеви деливи со 5, 10 и 100 до 1000 Единици мерки...
Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар), Симетрија, Препознавање геометриски тела, Препознавање геометриски тела, Ѕидови, рабови и темиња, Мрежа на коцка, Мрежа на коцка, Делови на геометриски тела, Препознавање на геометриски тела, Истражување на геометриски фигури, Препознавање на прав агол во 2Д форми, Многуаголник, Многуаголник, Проверка на знаењето...
Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар), Собирање на еднакви групи – вовед во множење, Собирање на еднакви групи – вовед во множење, Собирање на еднакви групи- вовед во множење, Собирање и одземање на едноцифрен со двоцифрен број без...
Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар) Собирање по делови Собирање на повеќе од два броја Собирање на повеќе од два броја Броење по 10 За два помалку За два помалку За два повеќе За два повеќе Равенства со собирање и одземање Равенства со собирање...
Преземи од тука: Evidenten list od I do III odd