Дропки

Активност за 3 одделение со препознавање правилни дропки преку запис и преку слика и одредување еквивалентни дропки. Мешаница во слаткарницата Активност за 3 одделение со запишување правилни дропки како дел од целото. Дропка како...
izvorce-logo

Кирилични букви

Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Ракописна А Ракописна Б Ракописна В Ракописна Г Ракописна Д Ракописна Ѓ Ракописна Е Ракописна Ж Ракописна З Ракописна Ѕ Ракописна И Ракописна Ј Ракописна К Ракописна Л Ракописна Љ Ракописна М Ракописна Н Ракописна Њ Ракописна...

Интерактивни триаголници

Сума на внатрешни агли на триаголник - интерактивно Површина на триаголник - интерактивно Опишана кружница на триаголник - интерактивно Впишана кружница во триаголник - интерактивно * Со десеното копче од глувчето означи било кое теме,...
izvorce-logo

Броеви

Пишување броеви Пишување броеви разни Бројот 0 Бројот 1 Бројот 2 Бројот 3 Бројот 4 Бројот 5 Бројот 6 Бројот 7 Бројот 8 Бројот 9
izvorce-logo

Работни листови графомоторика

Шара, Цик-цак, Ридови, Прави линии, Полжавче, Планини, Кругови, Квадрати, Инсекти, Виулуца, Виулица ,2 Бранови, Летот на ,авионот Чешел, Тикви, Сирена, Риби, Риби, Пчеличка, Полжави, Ќерамиди, Бисери, Фати ја рипката, Мравка, Молив, Листови, Листови, Килимче, Есен, Горе, долу, лево, десно Триаголници, Панделки, Јадички, Коси линии, Жабји скокови, Чадори, Цик цак, Трка, Трка, Полукругови, Полжавот Марко, Печурки, Овчичката Дона, Надолу, надесно, нагоре Месечинки, Мачорот Сале, Лижавчиња, Летот на пчелката, Лалиња, Кругчиња, Коси линии, Коси линии, Кенгурот Бошко, Замок, Дожд, Глувчето Мице, Бранови, Коси прави и заоблени линии, Графомоторика бранови големи, Графомоторика мали...

Работни листови за петто одделение

Евидентни листови од IV до VI одделение (editable pdf, облик на формулар) Различни триаголници Различни триаголници Различни триаголници Собирање на децимални броеви – со подредување во колони  Собирање на децимални броеви-  метод на месни вредности и...

Работни листови за четврто одделение

Евидентни листови од IV до VI одделение (editable pdf, облик на формулар) Проценување на должина, Мерење на должина, Единици мерки, Читање на зафатнина на течност, Читање на вредности од вага, Решавање проблеми, Споредување на броеви, Содржатели на броеви деливи...

Работни листови за трето одделение

Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар), Симетрија, Препознавање геометриски тела, Препознавање геометриски тела, Ѕидови, рабови и темиња, Мрежа на коцка, Мрежа на коцка, Делови на геометриски тела, Препознавање на геометриски тела, Истражување на геометриски фигури, Препознавање...

Работни листови за второ одделение

Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар), Собирање на еднакви групи – вовед во множење, Собирање на еднакви групи – вовед во множење, Собирање на еднакви групи- вовед во множење, Собирање...

Работни листови за прво одделение

Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар) Собирање по делови Собирање на повеќе од два броја Собирање на повеќе од два броја Броење по 10 За два помалку За два помалку За два повеќе За...