Работни листови за трето одделение

Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар), Симетрија, Препознавање геометриски тела, Препознавање геометриски тела, Ѕидови, рабови и темиња, Мрежа на коцка, Мрежа на коцка, Делови на геометриски тела, Препознавање на геометриски тела, Истражување на...

Работни листови за второ одделение

Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар), Собирање на еднакви групи – вовед во множење, Собирање на еднакви групи – вовед во множење, Собирање на еднакви групи- вовед...

Работни листови за прво одделение

Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар) Собирање по делови Собирање на повеќе од два броја Собирање на повеќе од два броја Броење по 10 За два помалку За два помалку За...
izvorce-logo

Евидентни од 1-3 одделение

Преземи од тука: Evidenten list od I do III odd
izvorce-logo

Нови евидентни листови и преведници

Педагошка евиденција - НОВИ евидентни листови и преведници Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување I - III одделение) Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување I...