ИГРИ СО ДРОПКИ

Целта на игрите со дропки изложени тука е вежбање на споредување на дропки, сведување на дропки на исти именители и сметање со дропки (собирање и одземање). 1. Игра „Војна со дропки“ Број на...

ИНФОРМАТИКА VI одд. – 5 тема КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ

ИНФОРМАТИКА VI одд. - 5 тема КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ Преземи од тука: 11, 12 час - Изработка на програми со структура на повторување 8 час - Изработка на програми со редоследна структура 7 час -...

Дневни подготовки по хемија за 8 одд.

Примери за дневни подготовки по хемија за 8 одделение. Преземете ги од линковите подолу. Тема 8.1: Агрегатни состојби на материјата ХЕМ 8-I.1.1 Својства на агрегатните состојби на материјата ИКТ 1 ХЕМ 8-I.1.2 Промени на агрегатната состојба ИКТ 2 ХЕМ 8-I.2.1...

Годишни распределенија по хемија за 8 одд.

Примери за годишни и тематски планирања по хемија за 8 одделение. Преземете ги од линковите подолу. Хемија за 8 одделение ХЕМ 8 – Годишно глобално планирање по хемија за 8 одделение ХЕМ 8.1.1. Тематско планирање – Агрегатни состојби на материјата ХЕМ...

Подготовки и планирања: Германски јазик за III година

Преку линковите подолу можете да ги преземете годишните и тематските планирања, како и дневните оперативни планови, за предметот Германски јазик – втор странски јазик (продолжителен) за III година средно образование. Плановите се поддршка...

Годишни распределенија по хемија за 9 одд.

Примери за годишни и тематски планирања по хемија за 9 одделение. Преземете ги од линковите подолу. Хемија за 9 одделение ХЕМ 9 Годишно глобално планирање по хемија за 9 одделение ХЕМ 9.1.1. Тематско планирање – Структура на атомот и периоден...
izvorce-logo

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО ЗА V одд

Преземи од тука: Програма-за-деца-со-потешкотии-во-уч.-за-5-одд
izvorce-logo

Програма за работа на талентирани ученици за Vодд

Преземи од тука: програма за работа со талентирани ученици - 5 одд

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ на дополнителна и додатна настава V одд

Преземи од тука: ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ на дополнителна и додатна настава V одд

Периоден систем

Преземи од тука