Програмирање и програмски јазици

Документите преземете ги од тука: Programiranje i programski jazici - 1 Programiranje i programski jazici - 2

Запознавање со основните елементи на интегрирана околина за програмирање

Преземете го документот од тука Запознавање со основните елементи на интегрирана околина за програмирање

Влијание на Дислексија во постигањата по Математика

Преземете го ПДФ документот од ТУКА !
izvorce-logo

Матура – Математика задачи и решенија од 2018 год.

Август 2018 прва и втора задача Август 2018 трета задача Август 2018 четврта задача Август 2018 петта задача Август 2018 шестта задача Август 2018 седма задача Август 2018 осма задача Август 2018 деветта задача Август 2018 десетта задача Август 2018...

ИГРИ СО ДРОПКИ

Целта на игрите со дропки изложени тука е вежбање на споредување на дропки, сведување на дропки на исти именители и сметање со дропки (собирање и одземање). 1. Игра „Војна со дропки“ Број на...

ИНФОРМАТИКА VI одд. – 5 тема КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ

ИНФОРМАТИКА VI одд. - 5 тема КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ Преземи од тука: 11, 12 час - Изработка на програми со структура на повторување 8 час - Изработка на програми со редоследна структура 7 час -...

Дневни подготовки по хемија за 8 одд.

Примери за дневни подготовки по хемија за 8 одделение. Преземете ги од линковите подолу. Тема 8.1: Агрегатни состојби на материјата ХЕМ 8-I.1.1 Својства на агрегатните состојби на материјата ИКТ 1 ХЕМ 8-I.1.2 Промени на агрегатната состојба ИКТ 2 ХЕМ 8-I.2.1...

Годишни распределенија по хемија за 8 одд.

Примери за годишни и тематски планирања по хемија за 8 одделение. Преземете ги од линковите подолу. Хемија за 8 одделение ХЕМ 8 – Годишно глобално планирање по хемија за 8 одделение ХЕМ 8.1.1. Тематско планирање – Агрегатни состојби на материјата ХЕМ...

Подготовки и планирања: Германски јазик за III година

Преку линковите подолу можете да ги преземете годишните и тематските планирања, како и дневните оперативни планови, за предметот Германски јазик – втор странски јазик (продолжителен) за III година средно образование. Плановите се поддршка...

Годишни распределенија по хемија за 9 одд.

Примери за годишни и тематски планирања по хемија за 9 одделение. Преземете ги од линковите подолу. Хемија за 9 одделение ХЕМ 9 Годишно глобално планирање по хемија за 9 одделение ХЕМ 9.1.1. Тематско планирање – Структура на атомот и периоден...